Componenta Consiliul de Administratie

DECIZIE-32
pentru constituirea consiliului de administraţie

Profesor Calu Mirela Gianina, director al Liceului Tehnologic Matei Basarab Maxineni , judeţul Braila numit prin DECIZIA NR. 950/ 22.08.2017 emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Braila,
– Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
– art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 10.01.2011 cu actualizările și modificările ulterioare;
având în vedere prevederile:
⦁ Art. 96 din Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, modificat prin O.U.G.nr. 49/2014 ;
⦁ Regulamentul de organizare şi funcţionare;
⦁ Ordinul nr.4.619 din 22 septembrie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. Try out your beginners luck by juegos de casino gratis tragamonedas 777.
⦁ ORDIN nr.4621 din 23 iulie 2015al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014.
⦁ ORDIN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionarea consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobatăprin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014.

DECID:
Art. 1 Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Matei Basarab Maxineni va avea următoarea componenţă (cadru didactic – membru, în funcţie de numărul total al membrilor consiliului de administraţie):
1. Prof. CaluMirela– Director – preşedinte;
2. ProfesorNeagu Virgil, director adjunct – membru;
⦁ Profesor- Ionascu Costel
⦁ Profesor-Tiru Nicolae
⦁ Barbu Nicoleta, reprezentant al părinţilor;
⦁ Stroia Costel , primar Măxineni;
⦁ David Dumitru, reprezentant consiliul local;
⦁ Caraman Mihai – Agent economic
⦁ Balan Mihaela – Agent economic
Prof. Stoian Carmen, un lider sindical – reprezentant S. l. ,,Corneliu Gheorghe Caranica”-– observator;
Prof. Chiburta Mirela -secretar C.A.
Art. 2 Consiliul de Administraţie are atribuţiile prevăzute de lege şi regulament.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. 32 /23.09.2019
Director,
Prof. dr. Mirela CALU